مطالب آموزشی

نتیجه جستجو ...
نحوه جستجو: دسته بندی
مقدار جستجو: کتاب
موارد یافت شده: 2

هدیه برای کانونی‌ها در نمایشگاه کتاب اردی بهشت

هدیه برای کانونی‌ها در نمایشگاه کتاب اردی بهشت

آموخته های خود را در درس های پایه و دوازدهم جمع بندی کنید

با توجه به اهمیت جمع بندی مباحث پایه تا پایان نیم سال اول و بودجه بندی 70 درصدی مباحث پایه نسبت به مباحث دوازدهم، کتاب جمع بندی موثرترین ابزار دانش آموزان کنکوری برای تکمیل آموخته هایشان است .

1
image
image
image
image