مراکز

استعدادهای درخشان شهید سلطانی چهار متوسطه 2 پسرانه
استعدادهای درخشان شهید سلطانی سه متوسطه 2 پسرانه
استعدادهای درخشان شهید سلطانی یک متوسطه 2 پسرانه
استعدادهای درخشان فرزانگان چهار متوسطه 2 دخترانه
شاهد شهید پناهی متوسطه 2 پسرانه
غیر انتفاعی پژوهان گوهردشت متوسطه 1 پسرانه
غیر انتفاعی پژوهندگان علم فردیس متوسطه2 پسرانه
غیر انتفاعی پژوهندگان علم گوهردشت متوسطه2 پسرانه
غیر انتفاعی شمیم فردوس دوازدهم پسرانه
غیر انتفاعی شمیم فردوس دهم پسرانه
غیر انتفاعی شمیم فردوس یازدهم پسرانه
غیر انتفاعی عرفان متوسطه2 پسرانه
غیرانتفاعی مجتمع آموزشی سلاله دخترانه
مجموعه آموزشی نبض رشد
مرکز آموزشی دکتر ممتاز
مرکز آموزشی مهندس پورجمشید
نمونه دولتی محمد رسول الله متوسطه 2 پسرانه
نمونه دولتی مصطفی خمینی متوسطه 2 پسرانه
هیئت امنایی دهخدا متوسطه 2 پسرانه
هیئت امنایی شهدای انقلاب متوسطه 2 پسرانه
هیئت امنایی قلم چی متوسطه 2 دخترانه
image
image
image
image