مطالب آموزشی

نتیجه جستجو ...
نحوه جستجو: برچسب
مقدار جستجو: تابستان
موارد یافت شده: 3

مبانی پیشرفت هدف مند

همه دانش آموزان موفق برنامه مطالعاتی و اجرایی دارند

از دوران تابستان چه می‌خواهم ؟

فیلیپ آدامز می گوید : اغلب افراد اگر اعتماد به نفس داشته باشند کارهای خارق العاده انجام می دهند ، اما آنها جلوی تلوزیون می نشینند و طوری رفتار می کنند که گویی زندگی برای همیشه ادامه دارد.

تابستان خود را چگونه می‌گذرانید؟

موضوع انشاء تابستان خود را چگونه می گذرانید؟

1
image
image
image
image